Ochrana súkromia

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Dokument „Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“ (ďalej len „Informácie“) opisuje, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak potrebujete s našimi „Informáciami“ pomôcť alebo máte k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, kontaktujte nás, prosím na adrese: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava alebo elektronicky na adrese info@uradnickycin.sk

Aké sú Vaše práva?

Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov. Podrobné informácie o Vašich právach sú uvedené v časti „Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov“.
Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.
Právo na prístup – Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k Vašim údajom“.
Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Viac informácií získate v časti „Oprava Vašich údajov“.
Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Viac informácií získate v časti „Vymazanie Vašich údajov“.
Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti „Obmedzenie spracúvania Vašich údajov“.
Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Viac informácií získate v časti „Prenos Vašich osobných údajov“.
Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s Vaším súhlasom). Viac informácií získate v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu“.

Kto sme?

Sme občianske združenie Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, ktoré je . Vo vzťahu k Vašim osobným údajom bude Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v pozícii prevádzkovateľa.

Ako vás kontaktujeme?

Kontaktovať Vás môžeme telefonicky, e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami.

Aké osobné údaje spracúvame?

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše:
• meno a priezvisko;
• pracovisko
• kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy

Ako osobné údaje získavame?

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami alebo tretie osoby, ktoré na ocenenie nominujú Váš pracovný útvar sprístupňujúc nám Vaše údaje poskytované alebo zverejňované v zmysle § 78 ods. 3. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako využívame osobné údaje?

Vaše osobné údaje využívame na:
• komunikáciu ohľadom doplnenia alebo overenia informácií o projekte uvedených v nominačnom formulári,
• informovaní Vás o našej činnosti a komunikáciu s Vami,
• riešenie Vašich sťažností.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak ste nám poskytli súhlas (ktorý môžete vždy odvolať), budeme niektoré Vaše osobné údaje používať na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Emailové adresy, na ktoré posielame newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti organizácie spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky ocenenia.
Osobné údaje spracúvame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a/alebo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (“GDPR”).
Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia a máme s nimi zmluvný vzťah v tejto súvislosti. Po uzavretí takejto zmluvy bude názov daného subjektu zverejnený v tejto časti Informácií.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

 • chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím,
 • zabezpečujú naše informačné systémy,
 • zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.

Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

Odber správ

Môžeme Vám posielať na Vaše emailové adresy správy o našej činnosti. Ponúkame Vám jednoduché spôsoby ukončenia ich odberu. V našich správach nájdete aj informáciu o možnosti odhlásenia sa z ďalšieho odberu.
Ak ste pri registrácii na našej webovej stránke súhlasili s dostávaním informačných správ, môžete nám kedykoľvek oznámiť, že si ich už neželáte viac dostávať. Stačí nám zaslať Vaše meno a emailovú adresu na info@uradnickycin.sk

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

Ako sa dozviete, že sme upravili tieto informácie?

Tieto Informácie môžeme kedykoľvek upraviť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týkajúce sa spôsobu zhromažďovania Vašich osobných údajov, alebo spôsobu ich použitia alebo zdieľania, budeme o týchto zmenách bezodkladne informovať na webstránke www.uradnickycin.sk.

Aké máte práva?

V tejto časti sú podrobnejšie vysvetlené Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.
Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov:

 • zjavne neopodstatnené alebo opakované žiadosti,
 • ďalšie kópie rovnakých údajov.

Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na poštou alebo na info@uradnickycin.sk.

K čomu si môžete vyžiadať prístup?

Máte právo na:

 • potvrdenie, že spracúvame Vaše osobné údaje;
 • prístup k Vašim osobným údajom; a
 • informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré nie sú v týchto Informáciách.

Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame. Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

Kedy Vám prístup nebude umožnený?

Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.

Ako opravíte osobné údaje?

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať iným subjektom.
Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď „Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?”), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť osobné údaje?

Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

Kedy môžete požiadať o vymazanie osobných údajov?

S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?” máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch, kedy:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané,
 • odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný),;
 • podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať Vaše údaje nebude mať prednosť,
 • sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie osobných údajov?

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy.

Kedy je možné obmedziť spracúvanie osobných údajov?

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:

 • ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov,
 • ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania,
 • ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov v zmysle odseku „Oprávnené záujmy“ v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu” a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.

Musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania?

Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby Vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov?

Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na:

 • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (t.j. žiadne iné údaje);
 • prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy; a
 • zároveň dochádza k spracúvaniu automatizovanými prostriedkami.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov?

Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracúvanie v danom prípade nespĺňa hore uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

Ako podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov?

Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracúvať.
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely odberu správ. Ak ste sa prihlásili na odber informačných alebo iných správ, z tohto odberu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Z odberu našich informačných správ sa môžete odhlásiť tak, že nás kontaktujete na adrese uvedenej v časti „Potrebujete ďalšiu pomoc?“

 

Zriaďovateľ a organizátor

sgi

Spoluorganizátor

KUDV4

Partneri ocenenia

Prezidentka SR
zek-sr
logo_web-1
dutch_embassy
Websupport
intro-image
800px-Aktuality_logo
nadacia
Soupa_logo
styri kopce