Roman Országh je odborným garantom komunitného centra, jeho zriaďovateľom je mesto Zvolen. Počas prvej vlny korony bolo centrum „spojkou“ medzi zatvorenými školami a žiakmi z vylúčených komunít, ktorí sa museli učiť dištančne.

Roman Országh zabezpečoval komunikáciu so školami v meste Zvolen a aj počas korony distribuoval do rodín z MRK učebné materiály a bol hlavným styčným bodom.

V období od polovice marca do mája 2020 centrum distribuovalo, kontrolovalo a zbieralo pracovné listy pre žiakov z marginalizovaných komunít navštevujúcich tri miestne základné školy. Študijné materiály tak dostalo do 56 rodín. Sprostredkovane cez komunitného pracovníka boli následne poskytované konzultácie s rodičmi žiakov a učiteľmi.

Országh chodil pešo po rodinách a školách, aby zabezpečil dištančné vzdelávanie žiakov. Centrum tiež šilo a distribuovalo rúška pre obyvateľov, ktorí ich potrebovali. 

V máji a júni 2020 centrum ponúklo priestory pre mimoškolské vzdelávanie žiakov „nultého“ ročníka. Učiteľkám asistovali pracovníci centra.